Loader

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

Autobedrijf De Cuyper
Ieperstraat 178a
8953 Wijtschate

E-mailadres: autobedrijfdecuyper@telenet.be
Telefoonnummer: +32 471 200 378
Ondernemingsnummer: 0503.937.368


Artikel 2: Al onze verkoper, werken, leveringen en diensten geschieden onder de hierna        volgende voorwaarden, aansluitende voorwaarden volgens de klant worden niet aanvaardt.
Artikel 3: De overdracht van eigendom geschiedt vanaf het moment van de storting van het voorschot of de ondertekening van de bestelbon. Vanaf dat moment staat de koper in voor alle risico’s in verband met het voertuig, ook al blijft het in de werkplaats van de verkoper, zonder dat deze laatste geacht kan worden er de bewaking of verantwoordelijkheid voor te nemen. 
Artikel 4: De aflevering geschiedt pas bij volledige betaling van de verkoopprijs. Elke eventuele toegestane afwijking dient schriftelijk te gebeuren en ondertekent geenszins de buitenwerkstelling van deze clausule. De koper is bijgevolg toe gehouden het nog niet volledig betaalde voertuig op eerste verzoek terug te geven aan de verkoper en verbindt zich ertoe het voertuig niet te verkopen, het niet in pand geven, het niet uit te lenen of het op generlei wijze te vervreemden al dan niet onder bezwarende titel. Voor wat betreft de voertuigen die aangekocht worden met tussenkomst van een bank- of financieringsinstelling, dient vooraf een bevestiging van de verkoper voorgelegd te worden en zal de koper het saldo van de verkoopprijs contant bijpassen op het ogenblik van in ontvangst name van het voertuig. 
Artikel 5: Het voertuig zal door de koper afgehaald worden op de afgesproken datum
Artikel 6: Indien de koper het voertuig niet afhaalt of het bedrag van het voertuig niet vereffent binnen de 48 uur nadat hij hiertoe behoorlijk werd aangemaand, zal de verkoper het recht hebben het contract verbroken te beschouwen
Artikel 7: In geval van verbreking van de verkoop door de koper, blijft het voorschot verworden door de verkoper; daarenboven zal de verkoper het recht hebben een forfaitair bedrag te eigen van 20% van de verkoopsom en naar eigen goeddunken over het voertuig mogen beschikken zonder hiervan rekening te moeten geven aan de koper. 
Artikel 8: Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 11% per jaar tot de volledige betaling. 
Artikel 9: In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50 euro en een met een maximum van 1500 euro zelf bij toekenning van een termijn van respijt, ten titel van conventioneel strafbeding, als forfaitaire schadevergoeding wegens buiten gerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van art 1244 BW ten gunste van de schuldenaar.
Artikel 10: In geval van niet betaling van onze factuur op de vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswegen en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden  aanzien. De verkoper zal vanaf dit ogenblik gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de koper, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan het hestellen van het gelden nadeel. 
Artikel 11: Bij afwijking van het art 1583 BW wordt in alle omstandigheden de eigendom van de verkochte goederen slechts aan de verkoper overgedragen na volledige betaling van de overeengekomen prijs. 
Artikel 12: In geval de aanslagvoet van de BTW of van gelijk welke taks die in aanmerking zou komen op de verkoop van het voertuig, verandert voor de opstelling van de factuur, heeft de verkoper het recht deze nieuwe aanslagvoet toe te passen en dit ten laste van de koper. 
Artikel 13: Niet afgehaalde voertuigen dienen een stallinggeld van €5/dag te betalen, vanaf de dag na de verwittiging dat het voertuig klaar is voor aflevering. 
Artikel 14: Geen enkele mondelinge belofte in verband met deze aankoop zal geldig zijn. 
Artikel 15: Het als voorschot gestorte bedrag wordt slechts als dusdanig aanvaard indien het vermeld staat op alle exemplaren van het verkoopscontract
Artikel 16: De aflevering van het voertuig geschiedt in de werkplaats van de verkoper. Eventuele verplaatsingen goed dan ook van het voertuig, ter gelegenheid van thuisbestelling of test ritten, geschieden onder het risico en de verantwoordelijkheid van de koper. 
Artikel 17: De koper erkent het voertuig ontvangen te hebben in de huidige staat van werking en onderhoud, door hem welbekend. Behoudens tegengesteld beding en wegens het feit dat het om een tweedehands voertuig gaat, wordt geen enkele waarborg gegeven met betrekking tot de staat van het verkochte voertuig. Eventuele waarborgen zullen schriftelijk worden gegeven en beperken zich tot datgene dat uitdrukkelijk werd opgesomd. In geval van slechte werking, zal het voertuig door de koper onmiddellijk worden teruggebracht voor nazicht; tussenkomst van iedere andere persoon dan de verkoper zal automatisch de verbreking inhouden van de waarborg. Eventuele depannage is in ieder geval voor de rekening van de koper. 
Artikel 18: Eventuele opgegeven levertijden of uitvoeringsdata zijn slecht indicatief en verbinden de verkoper niet. Wegens gemotiveerde late levering of uitvoering kan een bestelling niet worden geannuleerd en is er geen boete of schadevergoeding eisbaar lastens de verkoper. 
Artikel 19: Elke klacht of betwisting moet op straffe van nietigheid welke gedetailleerd, gemotiveerd, schriftelijk en aangetekend gebeuren en binnen de 8 dagen volgend na factuurdatum. Bij betwisting omtrent de datum van aflevering, is de dagtekening van de afhaling van het voertuig van kracht. 
Artikel 20: Geen enkele betaling via een tussenpersoon zonder schriftelijke toelating van de zaakvoerder 
Artikel 21: De aan ons toevertrouwde voertuigen worden door ons bestuurd onder de volle verantwoordelijkheid van de eigenaar. 
Artikel 22: Alle geschillen en betwistingen worden uitsluitend onderworpen aan de rechtbanken van het arrondissement te Kortrijk

to top
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.